- Nếu tìm kiếm theo Mã sinh viên thì nhập 05 ký tự chữ số. Ví dụ: 24535 nhập 24535 và chọn năm học, học kỳ hoặc điểm toàn khoá.
- Nếu tìm theo Tên sinh viên  thì nhập đầy đủ họ tên
- Nếu tìm kiếm theo Tên lớp thì nhập tiếng Việt không dấu. Ví dụ: ĐKT46ĐH3 nhập DKT46DH3
Thông tin tìm kiếm: *


Năm học:
Học kỳ: